อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

       ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชสำน้กงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

            1. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในความรับผิดชอบ ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงในเขตพื้นที่จังหวัด

            2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนา เป็นศูนย์สารสนเทศ ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

            3. ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

            4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย