โครงสร้างบุคลากร

 

อัตรากำลังของสำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

    1. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดบึงกาฬ

    2.นางสาวสุปราณี สระทองจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

    3.นายธนกร สิมลา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

    4.นางสาวรัตนาภรณ์ ภูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

    5.นางสาววารุณี ชัยหมื่น นักวิชาการแรงงาน

    6.นางสาวทิพวรรณ กุละนาม นักวิชาการแรงงาน (จนท.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานสถานการณ์ฯ)

    7.นางสาววิชชุดา ถมยาพันธ์ นักวิชาการแรงงาน  (จนท.ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอเซกา)

    8.นายสมศักดิ์ ศรีใคร พนักงานขับรถยนต์

    9.นายประทีป ผาคำ พนักงานขับรถยนต์

   10.นางพัชรินทร์ นางาม พนักงานทำความสะอาด