อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

            อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละสามร้อยห้าบาท ฯลฯ 

 

**ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ ตามเอกสารที่แนบ ด้านล่างนี้

 

"ดาวน์โหลด"