ภูมิประเทศ

 

ที่ตั้งและขนาด

          จังหวัดบึงกาฬที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  751 กิโลเมตร  มีพื้นที่รวมทั้งจังหวัด 4,305 ตารางกิโลเมตร  หรือ 2,690,625 ไร่

 

อาณาเขต

          จังหวัดบึงกาฬมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองกับจังหวัดข้างเคียงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนี้

          ทิศเหนือ        ติดกับแขงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน

          ทิศตะวันออก  ติดกับอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

          ทิศใต้             ติดกับอำเภอคำตากล้า อำเภอบ้านม่วง และอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

          ทิศตะวันตก    ติดกับอำเภอรัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย