กระทรวงแรงงานยุค 4.0

 

 

กระทรวงแรงงาน ดำเนินนโยบายเชิงรุก สนองนโยบายรัฐบาล รับไทยแลนด์ 4.0 ทั้งเรื่อง กระบวนการทำงานใช้เทคโนโลยีมากขึ้น  และพัฒนา แรงงานให้ก้าวทัน เป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ และศักยภาพพร้อมกับรักษาสิ่งแวดล้อม (green job)   ล่าสุด พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปร่วมการประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ   สมัยที่ 106 นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 111  แสดงความมุ่งมั่นของไทย ต่อประชาคมระหว่างประเทศที่จะดำเนินการเพื่อส่งเสริมโอกาสอันเท่าเทียมกันของแรงงาน ....สำหรับแรงงาน ในประเทศ ก็ไม่เพิกเฉย มอบนโยบายให้ นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงาน ศึกษารูปแบบ แก้กฏหมาย รองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ด้วยการ ขยายเวลาการรับเงินชราภาพของผู้ประกันตนจาก 55 ปีเป็น 60 ปี เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับแรงงาน  ....แหมอย่างนี้ น่าชื่นใจ ที่รัฐบาล และกระทรวงแรงงาน  มีนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อย่างแท้จริง