แรงงานจังหวัดบึงกาฬชี้ทิศทางการพัฒนาแรงงานบึงกาฬ สู่ไทยแลนด์ 4.0