สถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ปี 2561

 ฉบับไตรมาส 1 ปี 2561

 

  ฉบับไตรมาส 2 ปี 2561
 

  ฉบับไตรมาส 3 ปี 2561
 

 
  ฉบับไตรมาส 4 ปี 2561

 
  ฉบับปี 2561