โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562