Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

ขั้นตอนการให้บริการขอข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบออนไลน์ www.publicconsultation.opm.go.th

pll_content_description

http://www.publicconsultation.opm.go.th/Web/new_phs_detail/633?levelid=2

TOP