Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

จัดโครงการ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ โดยนายประมร เชื้อปาศักดิ์ แรงงานจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จัดโครงการ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบึงกาฬ ในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธาน  ณ หอประชุมอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

TOP