Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาเป็นหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม

pll_content_description

        วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดบึงกาฬ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะพัฒนา เป็นหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม เป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
        ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดชั้น 3 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

TOP