Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมลงพื้นที่ประชุมเพื่อติดตามและสนับสนุนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบึงกาฬ

pll_content_description

TOP