Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

pll_content_description

 

 

TOP