Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

จังหวัดบึงกาฬจัดต้ังตามพระราชบัญญัติจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 โดยแยกการปกครองออกจากจังหวัดหนองคาย สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2554 ตั้งอยู่เลขที่ 305/10 ถ.รักสงบ    ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  โดยมีนายไพฑูรย์  มีมงคล แรงงานจังหวัดหนองคาย  มาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งแรงงานจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ อีกหน้าที่หนึ่ง และมีข้าราชการ ที่ปฏิบัติราชการอีกหน้าที่หนึ่ง/ มาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 5 คน  มีลูกจ้างจ้างเหมา จำนวน  2 คน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

  1. นายไพทูรย์  มีมงคล  ดำรงตำแหน่งแรงงานจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 23 มีนาคม 2554 – 21 สิงหาคม 2555
  2. นางสาวกันยา ศรีขาว ดำรงตำแหน่งแรงงานจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 22 สิงหาคม 2555 – 2 ธันวาคม 2557
  3. นายประพนธ์ ศิลปรัศมี ดำรงตำแหน่งแรงงานจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 15 มิถุนายน 2557 – 14 กุมภาพันธ์ 2559
  4. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ ดำรงตำแหน่งแรงงานจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – ปัจจุบัน
TOP