Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไตรมาส 2 ปี 2560 ...

ผลการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดบึงกาฬ ...

กระทรวงแรงงานยุค 4.0 ...

แบบฟอร์มการตรวจราชการ ปี 2560 ...

TOP