Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด รายไตรมาส 3 กรกฎาคม – กันยายน ปี ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ รายปี (มกราคม-ธันวาคม) 2562 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) 2562 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ปี 2561 ...

TOP