Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

       ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชสำน้กงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

            1. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในความรับผิดชอบ ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงในเขตพื้นที่จังหวัด

            2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนา เป็นศูนย์สารสนเทศ ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

            3. ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

            4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

TOP