Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริหารงานแบบบูรณาการด้วยระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบดิจิทัลสมัยใหม่

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อบริการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

 

พันธกิจ

 

          1)การสานพลังภาครัฐและภาคีเครือข่าย หรือการบูรณาในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อความเปิดเผยโปร่งใสและเชื่อมโยงกัน โดยการประสานงานกันหรือทำงานด้วยกันหรือการร่วมมือกันอย่างจริงจัง

        2)การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการให้บริการ โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วย “เข้าใจเข้าถึง และพัฒนา” เข้ามาประยุกต์ใช้ ด้วยการทำงานในเชิงรุก มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ ให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชน

        3)การปรับให้มีขีดสมรรถะสูงและทันสมัยเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยมี การจัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่าน คอมพิวเตอร์ Smart phone  หรือวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ และสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันเวลา

 

 

TOP