Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดบึงกาฬ


 

 

 

 

 

ข้อบ่งชี้เพื่อเฝ้าระวังการเข้าข่ายเป็นแรงงานบังคับ (Forced Labour)

 

         (1) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 กำาหนดให้ผู้กระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์จะต้องมีเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งหมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้าหรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม โดยกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 

        (2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำาหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่

อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก (บุคคลผู้มีอายุตำ่ากว่า 18 ปี)สำหรับในประเด็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการนั้น หมายความว่า การข่มขืนใจให้ทำงานหรือให้บริการโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำาลังประทุษร้าย หรือโดยทำให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

 


              หากพบปัญหาหรือเบาะแสการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในจังหวัดบึงกาฬ สามารถแจ้งปัญหาหรือเบาะแสการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้ที่

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ 042-492-518 ถึง 9

หรือ

TOP