Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2559

pll_content_description

     วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.35 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายธวัชชัย  เนียมศิริ)ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3โดยร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,066,100.- บาท

 

                                                                                             

                             

 

 

 

TOP