Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

ประชุมเพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบึงกาฬ ในมิติด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (รายได้)

pll_content_description

TOP