Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพ พื้นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

        เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสนิท ขาวสอาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพ พื้นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน : ฝึกบาริสต้ามืออาชีพ หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ฝึกการทำอาหารว่าง ฝึกการแปรรูปอาหาร ฝึกการตกแต่งตัดเย็บผ้า และฝึกการทำพานบายศรี  หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง  ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564            โดยนายประมร เชื้อปาศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายนางสาวกรภัทร์ บึงลี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสุปราณี สระทองจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนายการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปิดโครงการฯ และจ่ายเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้าอบรมจำนวน ตำบลละ 25 คน  และมีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

TOP