Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

คู่มือการปฎิบัติงานหรือแนวทางการดำเนินงานต่างๆ (KM)

องค์ความรู้ เรื่อง “จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้…สู่การพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

โดย นางวรรณกานต์ ขาวลาภ

ตำแหน่ง แรงงานจังหวัดบึงกาฬ

————————————————————————————————————

องค์ความรู้ เรื่อง “ขั้นตอนการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ”

โดย นางสาววารุณี ชัยหมื่น

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

————————————————————————————————————

องค์ความรู้ เรื่อง “ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดบึงกาฬ”

โดย นางสาวสุปราณี สระทองจันทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

————————————————————————————————————

องค์ความรู้ เรื่อง “ขั้นตอนการทำรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ”

โดย นายเจษฎา สุขสบาย

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

————————————————————————————————————

องค์ความรู้ เรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านอาชีพ

โดย นางสาว ปาลิตา ขันตรี

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

————————————————————————————————————

องค์ความรู้ เรื่อง “ขั้นตอนการบำรุงดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน”

โดย นายสมศักดิ์ ศรีใคร

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

————————————————————————————————————

องค์ความรู้ เรื่อง “การทำความสะอาดสำนักงาน”

โดย นางพัชรินทร์ นางาม

ตำแหน่ง แม่บ้าน สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

————————————————————————————————————

องค์ความรู้ เรื่อง “ขั้นตอนการทำปฏิทินผู้บริหาร”

โดย นางสาวทิพวรรณ กุละนาม

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

————————————————————————————————————

องค์ความรู้ เรื่อง “ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ”

โดย สิบเอกหญิงอรชร สาถ้ำ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

————————————————————————————————————

TOP