Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

คู่มือการปฎิบัติงานหรือแนวทางการดำเนินงานต่างๆ (KM)

องค์ความรู้ เรื่อง “จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้…สู่กาหัวหน้ารพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

โดย นางวรรณกานต์ ขาวลาภ

ตำแหน่ง แรงงานจังหวัดบึงกาฬ

————————————————————————————————————

องค์ความรู้เรื่องขั้นตอนการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน

โดย นางสาววารุณี ชัยหมื่น

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

————————————————————————————————————

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงงานจังหวัดบึงกาฬ

โดย นางสาวสุปราณี สระทองจันทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

————————————————————————————————————

ขั้นตอนการทำรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ 

โดย นายเจษฎา สุขสบาย

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ


องค์ความรู้ เรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านอาชีพ

โดย นางสาว ปาลิตา ขันตรี

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

———————————————————————————————————–

การดูแลรักษาและบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ

โดย นายสมศักดิ์ ศรีใคร

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

————————————————————————————————————

ขั้นตอนการทำความสะอาดสำนักงานแรงงาน

โดย นางพัชรินทร์ นางาม

ตำแหน่ง แม่บ้าน สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

————————————————————————————————————

ขั้นตอนการทำปฏิทินผู้บริหาร

โดย นางสาวทิพวรรณ กุละนาม

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

————————————————————————————————————

ขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

โดย สิบเอกหญิงอรชร สาถ้ำ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

————————————————————————————————————

TOP