Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

ข้อมูลสถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไตรมาส 2/2562 (เมษายน – มิถุนายน) ปี ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไตรมาส 1 ประจำปี 2562 (มกราคม-มีนาคม) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ปี 2561 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ปี 2560 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ปี 2559 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ปี 2558 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ปี 2557 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ปี 2556 ...

TOP