Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ปี 2555 (มกราคม – ธันวาคม 2555) ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2555) ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555) ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2555) ...

TOP